LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNETMELİĞİ

 
 
A | a
title

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNETMELİĞİ

 

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

 

Bu yönetmeliğin amacı yardıma muhtaç başarılı öğrencilere Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından sağlanacak bursların koşullarını ve bu burslarla ilgili uygulamaları düzenlemektir.

 

Madde 2

 

Tanımlar:

Bu yönetmelikte adı geçen:

 

VAKIF                                   : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nı,

YÖNETİM KURULU          : Garip ve Zeycan Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

BURSİYER                            : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenciyi,

ÜNİVERSİTE                       : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarını,

BURS                                    : Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı

 

ifade eder.

 

Madde 3

 

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan bursların türleri şunlardır:

 

a. Tüm konu ve sınıflarda lisans öğretimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”

Üniversite sınavlarında başarılı olmuş ve maddi durumu öğrenimini sürdürmesi için yeterli olmayan öğrencilere tahsis edilir.

 

b. Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”

Yurt içindeki üniversitelerde lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi almak üzere başarılı öğrencilere tahsis edilir.

 

c. Üstün Başarı ve Yetenek Bursları

Herhangi bir sanat veya spor dalında yetenekli ve başarılı olan veya liselerden üstün derece ile mezun olup üniversite giriş sınavlarında başarılı olan ancak maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere tahsis edilir.

 

d. Yabancı Dil Bursları

Yurt içinde açılmış olan yabancı dil kurslarında eğitim alacak öğrencilere tahsis edilir.

 

e. Yurt Dışı Eğitim

Yurt dışında lisans, lisansüstü veya doktora eğitimi almak üzere başarılı olan öğrencilere tahsis edilir.

 

f. Engelli Öğrenciler Bursu

Görme, işitme veya ortopedik engelli olup yükseköğretim yerleştirme puanı sıralaması bakımından üst sıralamada yer alan öğrencilere tahsis edilir.

 

g. Üniversite Giriş Kursları Bursu:

Lise öğrenimini başarıyla tamamlayan ve maddi durumu üniversite giriş kursları için yeterli olmayan öğrencilere tahsis edilir.

 

Madde 4

 

Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için geçerli genel kurallar şu şekildedir:

 

a. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Vakıf Burs Yönetmeliği ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

d. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıf’tan burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)

e. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

f. Vakıf tarafından verilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

g. Vakıf Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde burs faaliyeti ve uygulamaları basın yayın kuruluşları ile diğer medya kuruluşlarında tanıtılabilir.

h. Burs alan öğrencinin velisine ve öğrenim gördüğü kuruma burs aldığı bildirilir.

 

Madde 5

Burslara adaylık ve başvuru şartları aşağıdadır:

 

a. Vakıf burs programlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

b. Vakıf burslarına aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelemek zorundadır.

c. Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkanlar açısından daha ihtiyaç sahibi olan başarılı adaylara öncelik tanınır.

d. Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) alan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

e. Lisansüstü ve doktora burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden alacakları Vakıf’a hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

f. Yurt dışı eğitimleri için lisans seviyesindeki burslar sadece belirli süreleri kapsayan eğitimler için verilir. Dört yıllık yurt dışı lisans eğitimi için burs verilmez.

 

Madde 6:

Burs süresi ve devam ile ilgili esaslar aşağıdadır:

 

a. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla bir akademik yıldır (iki yarı yıl).

b. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal süresi kadardır.

c. Öğrencinin dönem izni alması durumunda burs dondurulur. Üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

d. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.

e. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerin bursu kesilir;


 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan, ders geçme sistemi olan okullarda 3 veya 3’ten fazla dersten başarısız olan
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğrenim kurumunu değiştiren
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
 5. Disiplin cezası alan,
 6. Tutuklanan,
 7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan veya değişen şartları bir ay içinde bildirmeyen,
 8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri bir ay içinde iletmeyen,
 9. Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,
 10. Vefat eden,
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan (staj dışında),
 12. Polis akademisi veya askeri okulda okuduğu belirlenen,
 13. Bursa ihtiyacı kalmayan ya da okulunu bitiren,
 14. Lisan burslarında başarısız olan ve devamsızlığı tespit edilen öğrenciler.

 

f. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

g. Daha önce Vakıf’tan burs alan ve girmiş olduğu sınav sonucu yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye, hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

h. Öğrencinin, Burs Yönetmeliği ve Vakıf Resmi Senedi kriterlerine uygunluğunu kaybetmesi halinde burs kesilir. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler bursiyerden talep edilir. Yönetim Kurulu’na hangi öğrencilerin burslarının neden son bulması gerektiği gerekçeli ve yazılı olarak verilir ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin bursuna son verilir. Bursu kesilen öğrencilerin müteakip senelerdeki burs başvuruları incelenmez.

i. Üniversite tarafından öğrenci değişim programı ile yurt içi/yurt dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıf tarafından istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurt içinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

j. Vakıf bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz. Vakıf bütçe imkanlarında olağan dışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

 

Madde 7

Vakıf burslarından yararlanmak isteyenlerin başvuru esasları aşağıdadır.

 

a. Vakıf bursu için başvurular, ekli Burs Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmelikte sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Burs Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Vakıf adresine gönderir veya doğrudan elden teslim edebilir.

b. Yapılacak başvurularda Burs Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:


 1. Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet’ten alınacak)
 2. Öğrenci Belgesi (E-devlet’ten alınacak)
 3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet’ten alınacak)
 4. Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın Üniversite Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge.
 5. Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibarıyla derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge.
 6. Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak; adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları, ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
 7. Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
 8. Vakıf tarafından istenecek diğer belgeler.


Madde 8

 

Burs başvurularının duyurulması, değerlendirilmesi ve kesinleşmesi esasları şu şekildedir:

 

a. Her türlü burs ve yardımların organizasyon ve kontrolü Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Vakıf Yönetim Kurulu eğitim-öğretim yılının başlamasından en az 1 ay önce verilecek olan burs ve yardımların tür, miktar ve tutarları hakkında karar alır.

b. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından alınan karar paralelinde açılan burslar, kontenjanlar ve başvuru esasları Vakıf web sitesinden duyurulur.

c. Öğrenciler burs taleplerini bizzat Vakıf merkezine gelerek veya internet sitesi aracılığı ile yaparlar. Bursa ön hak kazananlardan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği belgelerin asılları istenir.

d. Vakıf, öğrencilerden uygun olanları gerekli başvuru ve burs talep evraklarını getirmesi/göndermesi için bilgilendirir. Evraklar Vakıf tarafından incelendikten sonra ve Vakıf tarafından gerekli görüldüğü takdirde bursiyeri daha yakından tanımak için mülakata tabi tutabilir.

e. Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin burs alması kesinleşir. Bursu kesinleşen öğrenciye bu yönetmelik tebliğ edilir. Bu şartları kabul ettiğine dair imza alınır.

f. Burs kazanamayan öğrencilerin belgeleri iade edilmez.

 

 

 

Madde 9

Vicdani Sorumluluk:

Her Vakıf burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, bursiyer için vicdani bir sorumluluğu ifade eder.

 

Madde 10

 

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 23.11.2015 tarih ve 5 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.   

 

Madde 11

 

Bu yönetmelik Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.